0876 323 384       jenq_angelova.m@abv.bg
  Кошница
0
 

Политика за защита на личните данни


 I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата политика на Джи ем Джи 23 ЕООД за защита на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта. Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата за контакти можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете.
 
Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Написана е по максимално конкретен и ясен начин, доколкото е възможно, за да Ви улесни в прочитането и разбирането ѝ.
• Пазарувайки в сайта ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на поръчка. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашия сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др
• Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.
 
II. ПОНЯТИЯ
АДМИНИСТРАТОРЪТ: Джи ем Джи 23 ЕООД, ЕИК 
 
ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните
 
СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.
 
Сайт: е съвкупност от уеб страници, съдържащи информация за вида стоки, продавани от Джи ем Джи 23 ЕООД. Сайтът в случая www.jasmin-varna.com позволява осъществяването на доброволна покупко-продажба на букети , цветя и икебани  във виртуалното пространство. Сайтът е с инсталиран SSL сертификат, който осигурява сигурност и защита на доброволно изпратени данни от страна на клиента (имена, град, адрес, пощенски код, телефонен номер, имейл, други пояснения, номер на дебитна или кредитна карта и т.н.), така, че те да не могат да бъдат прихванати и прочетени от трето лице. Повече подробности може да намерите в т.5 глава III Лични данни.
 
 
III. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение 
Според начина, по който лицата използват сайта ни и предоставяните от него услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други. Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. 
 
А. Посетители
• Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница от сайта www.jasmin-varna.com или посещава различни негови секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).
• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в сайта; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на сайта; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
• Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на сайта; Преброяване на посещаемостта на сайта; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови стратегии.
• Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
• Правно основание за обработването: Съгласие с  Политиката.
 
 
Б. Потребители-купувачи
• Потребител-купувач е всеки Посетител или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на сайта извърши (или заяви извършването на) сключване на Договор за покупко-продажба с Джи ем джи 23 ЕООД, с цел закупуването от разстояние на стока от сайта. Финализирането на поръчката се осъществява от страна на потребителя-купувача в процеса на покупка от сайта чрез бутона „Изпрати“. Това е последната техническа стъпка, необходима за осъществяването на покупка от сайта, която се счита и за осъществяването на продажба от разстояние.
• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в сайта.
• Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез сайта, Предоставяне към съответните изпълнители на информация за така възникнали покупки и за купувачите, необходима за изпълнението на сключените договори и доставяне на съответните закупени стоки.
• Срок за съхранение: 10 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.
• Правно основание за обработването: Изпълнение на договор със съответния търговец-продавач, сключен посредством сайта.
 
 2. Вашите права
Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес .................................................., или чрез страницата за контакти.
• Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
• Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
• Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
• Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
• Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни.
 
 3. Съвместни администратори на лични данни (за данни на Потребители-купувачи)
При извършване на покупко-продажба между Потребител-купувач и Търговец-продавач, чрез пускане на поръчка онлайн от сайта от страна на купувача, това действие поражда правоотношения директно между двете страни. В контекста на тези правоотношения и с цел изпълнението на договора, Търговецът-продавач получава от сайта частични данни за Потребителя-купувач (Имена, Телефон, Адрес, E-mail адрес – според спецификата на конкретната закупена стока, прилежащите ѝ особености). С това, Търговецът има статута на Съвместен администратор на тези данни, по смисъла на действащото законодателство. Като такъв, той има всички съпътстващи задължения и отговорности.
 
4. Предоставяне на Лични данни към трети лица
Дружеството не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:
А. Описаното в предходния член предоставяне, което е необходимо за целите на сключване на договор между Потребител-купувач и Търговец-продавач;
Б. Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
В. Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
Г. Данни за Посетители, Потребители и Абонати на сайта могат да бъдат видени от нашите програмисти на сайта, тъй като те имат пълен достъп до файловете и базата от данни на сайта ни, с цел извършване на технически подобрения върху сайта. Техните задължения са извършването на технически подобрения на сайта с цел оптимизирането и улесняването на процеса на поръчка и цялостното функциониране на сайта. ДЖИ ЕМ ДЖИ 23 ЕООД се разграничава в случай на неправомерното използване на личните данни.
Д. Ако потребителят-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.
 
5. Сигурност на данните
От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна. Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.
 
6. IP адреси
Когато Дружеството съхранява IP адреси на субекти на данни, това се прави с цел при нужда да може да oкаже адекватно съдействие на потребителите при различни обстоятелства (например: забравени акаунти, дублирани регистрации, ненамерени покупки, справки за статуси на покупки и други). IP адреси се съхраняват в продължение на до 1 година (този период е съобразен да съответства на поведението на част от аудиторията на Платформата от гледна точка на честота на покупки и други действия). IP адреси не се предоставят на трети лица при никакви обстоятелства, освен описаните изключения в Раздел III.
 
 
 
IV. БИСКВИТКИ
1. Сайтът ни www.jasmin-varna.com ,използва бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Бисквитките (cookies) са „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Т.нар. "бисквитки" (cookies) ни помагат (както и на други упълномощени трети лица) да Ви предоставяме по-релевантно съдържание. Можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване; преглеждане на създадените бисквитки; изтриване на създадени бисквитки. Важно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни.
 
 
 
 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Повече информация за начина на работа на сайта можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта, от които Настоящата политика е неизменна част.
 
2. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.


Безплатна доставка Доставките се извършват 24 часа след поръчката Изненадайте с букет цветя близък човек!
Меню

Начало
За нас
Контакти

Информация

Общи условия
Методи за плащане
Начин за доставка
Условия за връщане
Категории

Букети
Цветя в кутия
Саксийни цветя
Вечни рози
Подаръци и Фолиеви балони

Промоции
Нови предложения

Контакти онлайн магазин

тел.: 0876 323 384
e-mail: jenq_angelova.m@abv.bg

Работно време на операторите
Понеделник - неделя: 10:30-19:00ч.

 


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на личните данни